Dílo

Dovolujeme si citovat slova redaktorky V Vojtěchové:
"Podařilo se mu propojit nadání, kumšt s technikou. Díla působí na emoční rovinu vnímání a prožívání. Jsou schopné vyléčit duši znavených poutníků, napojit žíznící živou vodou harmonie a světla. Ve svých projektech Zdeněk Hajný překročil hranice prostého umění a fakticky vstoupil do léčebně rehabilitační sféry, o které se obvykle domníváme, že je již múzám nedostupná“.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.