1997

„Kostel vidíte, když přijíždíte k Hustopečům z kterékoliv strany, pozdraví vás dvě věže. Věž radniční a věž kostela. Ta první zpřítomňuje správu města, a ta druhá nám dává duchovní orientaci, smysl a cíl života. …kostel je především domem modlitby, místem rozhovoru mezi člověkem a Bohem, kde se člověk nesetkává jen se Stvořitelem, ale především s Bohem, který je láska. Je srdcem, které umožňuje chod a existenci celého organizmu.“
Z publikace: Hustopeče, církevní památky sv. 22., volně z předmluvy děkana P. Václava Fišera

Hustopeče byly jako městečko založeny někdy před r. 1303 spolu se zdejším farním kostelem. Gotický kostel, jehož věž se tyčila do výše 76 m stával do r. 1961 – do doby, než byl demolován lidskou zlobou.
Jeden ze základních kamenů nového kostela posvětil papež Jan Pavel II. při první návštěvě u nás v r. 1990. Dle návrhu brněnského malíře a výtvarníka Ludvíka Koleka se tento římskokatolický kostel začal stavět v r. 1992. Na výzdobě kostela se podílela řada restaurátorů a umělců např. umělci ze skupiny Cesty ke světlu J. Š. Fiala, M. Eremiášová, J. Kristofori. V r. 1997 zde Z. H. instaloval obraz „Nanebevstoupení“. Na věži kostela pod křížem je na návrh P. V. Fišera umístěna koruna svatováclavská, abychom si uvědomili tisíciletou křesťanskou tradici našeho národa. Sv. Václav je pak výrazná postava na počátku našich dějin, která by měla udávat směr životní cesty národa. Projekt si zaslouží obdiv i proto, že v podzemí kostela je vybudováno zázemí pro duchovní výchovu života mládeže a obyvatel Hustopečí. Kaple, společenská místnost sloužící jako jídelna, divadlo, fitness, místnost pro nácvik hry na různé hudební nástroje, i místnost na přespání. Úctu si zaslouží P. Václav Fišer, který dlouhá léta působí v této farnosti a vychovává vztahy dětí a veřejnosti v nejen v zájmu duchovních křesťanských tradic.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.