1991 - Tak to nějak začalo

Vše asi opravdu začalo projektem multimediální syntézy „ Via ad lucem“ na vytvoření expozice výtvarného umění ve spojení s hudbou, synchronizovaným osvětlením, vůněmi a psychotronickými fenomény schváleným Nadací J. A. Komenského PANGEA, kde byl tehdy předseda nadační rady MUDr. Miroslav Holub a předsedou správní rady PhDr. Allan Gintel. Předběžně se předpokládalo umístění galerie v prostorách Strahovského kláštera řádu premonstrátů. V r. 1992 zahájila nadace jednání v této věci s vedením kláštera. Z důvodů značných finančních nároků (téměř 2mil. Kč) a omezené době trvání expozice (max 2–3 roky) by byl však tento projekt značně nerentabilní. Nadace od projektu v těchto prostotách upustila. Tak jsem se nakonec rozhodl vybudovat tuto galerii sám. S ohledem na myšlenku projektu a apelaci mnoha lidí, abych projekt uskutečnil. Galerie byla realizována nástavbou a rekonstrukcí rodinného domu a financována pomocí bankovních úvěrů a vlastních úspor.

Prostorové uspořádání galerie

Projekt zpracoval Ing. Arch. Karel Kučera podle námětů a přání Z.H. Původní architektonický návrh tvořil pyramidální nástavbu s prosklenou horní částí a věžová přístavba z jižní strany domu rovněž s prosklenou horní částí. V dolní části věže vedle vstupu je malá místnost původně k prodeji vstupenek, pohlednic, reprodukcí atd. Galerii tvoří tři místnosti propojené schodištěm a chodbami. Vstup je ve věžové části domu. Součástí galerie je rovněž společenská místnost se stolovým uspořádáním pro 30–40 osob s možností občerstvení. Probíhala všestranně náročná stavba, kterou se podařilo úspěšně dokončil jen díky pomoci lidí, jenž obětavě spolupracovali při realizaci galerie a jimž patří poděkování . Je to JUDr. Igor Hraše, Ing. Jan Benda, Ing. Prokop Beneš, Ing. Jan Herzán, Ing. arch. Karel Kučera a Emilie Krulíková.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.